กิจกรรมวันวิชาการ กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วันที่ 6-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านลำคลอง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กหญิงปาริยา    ขุนธน
2. เด็กหญิงภาวิสา    เชื้อฉลาด
3. เด็กชายศุภสิน    จินดารัตน์
1. นางระเบียบ    พลชัย
2 โรงเรียนบ้านศาลาแก้ว สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายอาทิตย์    พานิชย์
2. เด็กชายภูมิภัทร    ศรีสุกใส
3. เด็กชายศิริวุฒิ    ดำชุม
1. นางภรณ์พิมล    คงนุ่น
3 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายจิรวัฒน์    เพ็ชรเจ้ย
2. เด็กชายธนกร    เพ็ชรชณะ
3. เด็กชายภัทรดนย์    จันทร์เดช
1. นางสุดใจ    ศิริพันธ์
4 โรงเรียนวัดทะเลปัง สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กหญิงฐิติพร    สังข์อุ่น
2. เด็กหญิงสันต์ฤทัย    บุญมา
3. เด็กหญิงณัฐภัทร    หนูทอง
1. นางสาวกตินันท์    เอียดเสน
5 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายสรยุทธ    ทองบาง
2. เด็กหญิงพุทธิวัลย์    มีเลี่ยม
3. เด็กหญิงขอบฟ้า    มีเสน
1. นางสาวเกวลี    ทัศนีย์สุวรรณ
6 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายวริทธิ์นันท์    ชูสุข
2. เด็กชายภูวศักดิ์    จินทรักษา
3. เด็กชายกฤษฎา    แก้วสง
1. นางสาวทิวาภรณ์    ผอมแก้ว
2. นางวิไลวรรณ    ศรีวารินทร์
7 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายกรภัทร    ไก่แก้ว
2. เด็กชายกิตติทัต    คงโหรน
3. เด็กชายภูมิพัฒน์    พลายด้วง
1. นางอุษา    สุขแก้ว
2. นางวิลาวรรณ    เมืองแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................