งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 13 ประจำปี 2556
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 3
ณ โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล)
วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2556
สรุปกิจกรรม การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 000702
ลำดับ โรงเรียน สังกัด นักเรียน ครู
1 โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายสหรัฐ    หวังแก้ว
2. เด็กหญิงปิ่นรดา    จันทร์แป้น
3. เด็กชายเกื้อกูล    ช่วยรัตน์
1. นางพรทิพา    สามสังข์
2. นางสุดใจ    ศิริพันธ์
2 โรงเรียนวัดอิมอญ สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายจักรินทร์    ชูสินโท
2. เด็กชายเหนือชัย    พันธ์ศิลป์
3. เด็กหญิงทิตยา    จันทร์ทองอ่อน
1. นางสาวเกวลี    ทัศนีย์สุวรรณ
3 โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายธีรภัทร์    ทองปัสโน
2. เด็กชายธีรภัทร    ศรีรัตน์
3. เด็กหญิงสุทธิดา    สิจะทิ้ง
1. นางชเนตตา    หนูเอียด
2. นางวิไลวรรณ    ศรีวารินทร์
4 โรงเรียนอนุบาลเพชรทวี สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 1. เด็กชายกรวิชญ์    ยินดี
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์    ชูฤทธิ์
3. เด็กหญิงปวีณ์นุช    ณ จันทร์
1. นางอุษา    สุขแก้ว
2. นางวิลาวรรณ    เมืองแก้ว
กรรมการตัดสิน
ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................

ลงชื่อ ..........................................
      (                                          )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................
ลงชื่อ ..........................................
       (                                         )
เบอร์โทร ........................................